ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน


วิสัยทัศน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ปลูกฝังคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
1.ส่งเสริมปลูกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป้าประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
1.มีวินัย สามัคคีและความรับผิดชอบ
2.มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ
3.มีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
4.มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติดไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ